• معرفی نرم افزار
  • راهنمای نرم افزار

يکي از امور ضروري در جامعه تجاري حفاظت از منابع انساني هر سازمان مي باشد. امور مرتبط با پرونده هاي بيماران ، بررسي سوابق پرسنلي ، بررسي وجود بيماري هاي خاص در سازمان تنها توسط معاينات ادواري کارمندان يک سازمان قابل شناسايي مي باشد و تکميل کننده آن استفاده از نرم افزاري به منظور تحليل اطلاعات کارکنان و تهيه نمودار هاي گوناگون آماري بسيار لازم مي باشد. نرم افزار طب کار اين شرکت جهت پاسخگوئي به اين شرايط ، بصورت تحت وب طراحي گرديده تا امکان دسترسي آسان به اطلاعات را در سطوح مختلف از قبيل کارکنان ، مديران سازمانها و صنايع ، شرکت هاي ارائه دهنده خدمات طب کار را فراهم آورد و شامل زير سيستمهاي زير مي باشد:

tab2